..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Katowice, 19.10.2015 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2015/2016

Dyrektora szkoły Podstawowej Nr 37 w Katowicach

z dnia 19 października 2015 roku

w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej

oraz ustalenia wysokości opłaty za posiłek

w Szkole Podstawowej nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach

 

 

            Na podstawie art.67 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Ustala się opłatę w wysokości 3,00 zł za korzystanie z posiłków przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach. Cena obejmuje koszty produktów wykorzystanych do przygotowania obiadów.
  2. Ustala się opłatę w wysokości 6,10 zł za korzystanie z posiłków przez inne osoby zatrudnione w szkole oraz przez uczniów, którym przyznano obiady finansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Cena obejmuje koszty produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku oraz koszt jego przygotowania.

 

§ 2

  1. Wpłaty za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca (brak terminowej wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z posiłków w danym miesiącu).

 

§ 3

  1. Zwrot wpłaty za niewykorzystany posiłek uczniom lub pracownikom szkoły przysługuje wtedy, gdy ciągła nieobecność w szkole wynosi powyżej 3 dni.
  2. Zwrot wpłaty ma formę odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu od drugiego dnia nieobecności ucznia.
  3. Należna kwota zwrotu wpłaty to iloczyn ceny jednego posiłku i liczby dni nieobecności ucznia lub pracownika szkoły.

§ 4

  1. Dopuszcza się możliwość zakupu pojedynczych obiadów przez uczniów i pracowników szkoły odpowiednio w cenie 3,00 zł lub 6,10 zł tylko w sytuacji, kiedy pozostaną obiady niewykorzystane, a wcześniej zapłacone – posiłek ten można zakupić do godziny 13:00.
  2. Dopuszcza się możliwość zakupu pojedynczych obiadów przez pracowników szkoły w sytuacjach, gdy planowane są konferencje, imprezy popołudniowe w szkole. Pracownik zobowiązany jest zamówić i opłacić posiłek dzień wcześniej.

 

§ 5

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r.

 

Z dniem 1 listopada 2015 r. traci moc Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach nr 5/2014/2015 z dnia 23 września 2014 r.