..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

"Ku własnym wyborom"

„Umiem więcej-mogę więcej" to projekt realizujący kompleksowy program wspomagający SP37 w Katowicach w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego poprzez realizację zadań, w oparciu o opracowane mini-programy. W ramach projektu realizowane było zadanie „Ku własnym wyborom” w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej ,w tym doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.

Celem było kształtowanie kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych, umiejętności zarządzania projektami i myślenia projektowego, rozwijanie kreatywności, innowacyjności, planowania, myślenia krytycznego, analizę i selekcję informacji oraz umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie z sytuacjami stresowymi i umiejętność wystąpień publicznych.

W czasie realizacji zadania stosowano aktywne metody z zakresu:

  • zajęć socjoterapeutycznych,
  • komunikacji interpersonalnej,
  • doradztwa zawodowego

Zajęcia odbywały się metoda projektową w okresie od października 2018 r do czerwca 2019r. Metoda projektowa pozwala na wzbudzenie u dzieci kreatywności, pobudza myślenie projektowe i krytyczne. Zajęcia skupiały się na trzech obszarach:

Rozwój samopoznania
W obszarze tym realizuje się następującą tematykę: realizm w ocenie własnych zdolności i możliwości, system wartości funkcjonujący w poszczególnych sferach życia, zainteresowania i kierunki aktywności, ocena stanu zdrowotnego,komunikacja interpersonalna

Poznanie zawodów
W obszarze tym realizuje się tematy : charakterystyka poszczególnych zawodów, przygotowanie do roli pracownika, zawody przyszłości, oczekiwania pracodawców.

Planowanie kariery
W obszarze tym realizuje się następującą tematykę: zapoznanie z systemem oświaty, planowanie własnych działań, umiejętność podejmowania decyzji, gdzie i jak poszukiwać informacji o możliwości dalszej edukacji oraz o przyszłej pracy, znaczenie motywacji w życiu człowieka.

Uczniowie sam i w oparciu o zaproponowane ćwiczenia oraz dyskusję grupową, nabywali wiedzę i umiejętności, kształtowali samodzielność i odpowiedzialność. Zajęcia przeznaczone były dla chętnych uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej. Wzięło w nich udział 15 uczniów.

Poprzez uczestnictwo w tych zajęciach uczniowie zdobywali wiedzę i doświadczenia umożliwiające im poznanie otaczającego świata, szczególnie kwestii związanych z samoocena oraz doradztwem zawodowym.

Program był przeznaczony dla uczniów chcących lepiej poznać samego siebie, swoje mocne i słabe strony oraz cechy niezbędne do wykonywania zawodu .

Pozwolił zwrócić uwagę uczniów ich postrzeganie siebie oraz osób z ich najbliższego otocznia. Pobudzał również aktywność dzieci, uczył współdziałania w zespole, kształtował właściwe postawy i charakter młodzieży. Pogłębiając wiedzę uczniowie rozwijali zainteresowania, budowali postawę szacunku dla siebie i innych osób. Praca z dziećmi w systemie pozalekcyjnym była cenną propozycją zagospodarowania wolnego czasu ucznia, stwarzającą jednocześnie szansę ich intelektualnego rozwoju.