..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Nabór na stanowisko koordynatora

OGŁOSZENIE O NABORZE
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. Jana Twardowskiego w Katowicach zatrudni: do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

TYTUŁ PROJEKT
"Umiem więcej – Mogę więcej"
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2018-09-01 - 2020-06-30

Koordynatora Projektu:

 1. Planowanie i podejmowanie wszelkich działań związanych z terminową i prawidłową realizacją projektu mających na celu osiągnięcie wskaźników rezultatu projektu.
 2. Wspieranie i pomoc w działaniach kierownika projektu, bieżące kontakty i korespondencja, wyjaśnianie wszelkich nieprawidłowości w realizacji projektu.
 3. Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji wymaganej do prawidłowej realizacji projektu. Opracowanie wzorów dokumentacji do realizacji projektu.
 4. Zgłaszanie do kierownika projektu oraz uzgadnianie ze specjalistą ds. finansowych projektu wszelkich zmian w realizacji i budżecie projektu.
 5. Tworzenie opisów przedmiotów zamówienia w zakresie danego zawodu.
 6. Nadzorowanie odbioru zakupionego sprzętu.
 7. Współpraca z członkami zespołu roboczego.
 8. Podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu.
 9. Przygotowanie we współpracy ze Specjalistą ds. logiki  i realizacja rekrutacji uczestników projektu (opracowanie regulaminu rekrutacji, nadzór nad przygotowaniem ankiet rekrutacyjnych, założenie teczek uczestnikom projektu). Udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej, tworzenie protokołów z prac Komisji rekrutacyjnej.
 10. Współpraca w zakresie przygotowania rekrutacji z pedagogiem szkolnym i ustalenie zawartości teczki uczestnika projektu, monitoring rzeczowy – zgodność realizacji projektu z planem merytorycznym (monitoring dokumentacji szkoleniowej: programy i harmonogramy, szkoleń, sprawdzanie dokumentacji, list obecności, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych oraz wsparcia towarzyszącego, sprawozdania cząstkowe dotyczące prowadzonych zadań w ramach projektu). Sporządzanie zapotrzebowania na materiały biurowe, itp.
 11. Informowanie potencjalnych uczestników oraz społeczeństwa o fakcie współfinansowania przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS,
 12. Informowanie  uczniów,  nauczycieli/trenerów  i  osób  zainteresowanych  o  wszelkich
 13. Zmianach w realizacji projektu i działań,
 1. Sporządzanie zapotrzebowania na materiały biurowe, itp.
 2. Informowanie potencjalnych uczestników oraz społeczeństwa o fakcie współfinansowania przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS,
 3. Informowanie  uczniów,  nauczycieli/trenerów  i  osób  zainteresowanych  o  wszelkich
 4. Zmianach w realizacji projektu i działań,
 5. Prowadzenie kontroli realizacji działań projektowych w obrębie danej szkoły,
 6. Współpraca z instytucjami i podmiotami realizującymi kursy i szkolenia w ramach projektu,
 7. Wizualizacja materiałów szkoleniowych i podręczników poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej oraz kompletowanie zestawów szkoleniowych dla uczniów i przekazywanie ich nauczycielom/trenerom. Uzyskanie potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych,
 8. Pozyskanie uczestników projektu oraz danych osobowych uczestników projektu w zakresie przewidzianym w formularzu, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 9. Przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz kontrahentów. Zabezpieczenie zebranych danych osobowych uczestników w biurze projektu,
 10. Wydruk ankiet początkowych i końcowych oraz innych wymaganych dla prawidłowej realizacji projektu oraz przekazanie ich nauczycielowi/trenerowi prowadzącemu zajęcia, celem przeprowadzenia badania.
 11. Weryfikacja wyników ankiet i ich rejestracja w bazi e EXCEL.
 12. Współpraca przy opracowaniu części sprawozdawczej wniosków o płatność.
 13. Przygotowanie i weryfikacja dokumentacji zajęć ( w tym m.in. dzienników zajęć).
 14. Opracowanie instrukcji archiwizacji dokumentów projektowych i archiwizowanie ich zgodnie z instrukcją.
 15. Przygotowanie i koordynacja korespondencji związanej z realizacją projektu-
 16. Prowadzenie kontroli realizacji działań oraz nadzór nad monitoringiem wykorzystania materiałów do części praktycznych oraz innych towarów zakupionych w ramach projektu.
 17. Udział w kontrolach prowadzonych przez organy zewnętrzne.
 18. Zapewnienie właściwego przepływu informacji pomiędzy pracownikami projektu.
 19. Realizacja promocji projektu – zapewnienie zgodności wizualizacji materiałów informacyjno – promocyjnych z umową partnerską na rzecz realizacji projektu oraz wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.
 20. Przygotowywanie dokumentów projektowych, konsultowanie programów kursów i treści nauczania.
 21. Współpraca i kontakty z zewnętrznymi instytucjami w ramach projektu.
 22. Nadzór nad prawidłową realizacją umów na świadczenie usług oraz dostawy, zawartych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 23. Prowadzenie ewaluacji projektu, w tym badania postępów w realizacji projektu oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończeniu działań ( realizacji).
 24. Inne zadania niezbędne do prawidłowej realizacji projektu nie wymienione wyżej a zlecone przez Kierownika projektu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie na stanowisku związanym z koordynacją funduszy unijnych, min. 2 lata,
 • znajomość tematyki związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych (EFS),
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point),                                             
 • dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • zaangażowanie i dynamizm w działaniu,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Opis warunków udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. O udział w postępowaniu rekrutacyjnym mogą ubiegać się osoby, które spełniaj ą następujące warunki :

  a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  b)posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zadań.

   
 2. Ocena spełnienia przez kandydata warunków udziału w postępowaniu nastąpi wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego.
   

Dokumenty wymagane od kandydatów

 1. Wypełniony formularz rekrutacyjny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. CV
 3. List motywacyjny
 4. Dokumenty świadczące o posiadanym doświadczeniu w tym: kursy, szkolenia, referencje

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 1. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie szkoły

Sekretariat szkoły, godzinach od 7:30 do 15:30 lub na adres:

40-038 Katowice
ul.
Józefa Lompy 17
tel: +48 32 256 46 17
fax: +48 32 256 46 17
e-mail: 
szkola-37@katowice.home.pl

Termin: do 14.09.2018 r. do godz. 14:00
Oferty złożone po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
Szkoła nie odsyła dokumentów aplikacyjnych po zakończeniu procedury.

Procedura wyboru
Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną

Informacja o wyborze
Kandydaci zostaną poinformowani o wyborze .

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-09-03 22:27 Autor: G.Kasza Data publikacji: 2018-09-03 22:27 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-28 Osoba modyfikująca: Adam Makarewicz