..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

             15 DRUŻYNA              NIEPRZETARTEGO SZLAKU

 „MALI POWSTAŃCY”

 

DRUŻYNOWA hm Małgorzata Langosz HO

PRZYBOCZNA Katarzyna Janosz-Kostka, HO

                       Bogusława Polednik-Pawełczyk

                       Paweł Kostka

                       Damian Przybyła

OPIEKUN hm Małgorzata Langosz HO (email:13sh@katowice.zhp.pl)

zbiórki: piątki

12:30 – 13:25 klasy 1-4

13:30 – 14:25 klasy 5-6

17:15 – 19:00 powyżej klasy „6”

Harcerze NS są pełnoprawnymi członkami Związku, noszą te same od­znaki i mundury, zdobywają te same stopnie i sprawności, realizują ten sam program i zadania co harcerze działający w innych drużynach. Niwe­luje to u dzieci i młodzieży poczucie inności i mniejszej wartości. ZHP zawsze w całej swojej historii integrował wszystkie dzieci.

Założenia i zadania wychowawcze w pracy harcerskiej są wielostronne. Drużyna harcerska jako grupa społeczna, celowo utworzona dla reali­zacji wspomnianych celów wychowawczych, może być doskonałym tere­nem oddziaływań rewalidacyjnych, których nadrzędnym celem będzie przywrócenie jednostki społeczeństwu i ułatwienie znalezienia w nim wła­ściwego dla siebie miejsca. Ze względu na swoją specyfikę drużyna har­cerska w placówkach specjalnych stanowi środowisko wychowawcze, które może wpływać na kształtowanie jednostki społecznie aktywnej, a więc takiej, która w swych działaniach pragnie i umie działać dla dobra ludzi i całego społeczeństwa. Przy odpowiednim nakładzie pracy drużyna harcerska może przyczynić się w znacznym stopniu do rozwijania i realizacji potrzeb ważnych w pracy wychowawczej i ważnych dla każdego dziecka. Najważniejsze z nich to: przynależności, afiliacji, bezpieczeństwa, znaczenia, prestiżu, szacunku i indywidualizacji, samodzielności, aktywności, rozwoju zainteresowań.

              W harcerstwie proces kierowanej rewalidacji wychowawczo – opiekuńczej to: 
- oddziaływanie od wewnątrz grupy 
- uruchamianie mechanizmów wpływu grupy na jednostkę i wywoły­wania określonych zjawisk grupowych i wzajemności oddziaływań 
- uruchamianie mechanizmu pełnienia ról społecznych i świadomego udziału w dokonywanej pracy
- kanalizacja potrzeb oraz kształtowanie nowych
- wrastanie w "subkulturę" harcerstwa: tradycje, zwyczaje, symbole organizacyjne, przechodzenie przez wszystkie szczeble "kariery" harcer­skiej itp.

Atrakcyjny program harcerskiego działania ukierunkowany na zaspoka­janie potrzeb i zainteresowań dzieci i młodzieży na działanie społeczne dla środowiska, pobudza ambicje i chęć społecznego działania, a co za tym idzie, utrzymywania kontaktów i więzi ze społeczeństwem. 
Przynależność do harcerstwa, organizacji cieszącej się w społeczeń­stwie dużą sympatią, sprzyja realizacja potrzeb i dążeń dzieci i młodzieży; zrzeszania się, przynależności do grupy rówieśniczej, pełnienia funkcji społecznych, manifestowania swojej obecności wśród kolegów, sukcesu i znaczenia, przestrzegania reguł życia w grupie, zaprezentowania się od strony pozytywnej. Powoduje to zwiększenie wysiłku woli w poprawnym zachowaniu się i w trwałej zmianie swego postępowania w stosunku do rówieśników, przełożonych i społeczeństwa, stwarza klimat, w którym przynależność do grupy stanowi podstawę dobrego samopoczucia i okazję do przyjęcia jej norm jako własnych. 
          Dobrze zorganizowana praca drużyny harcerskiej ma również duże znaczenie terapeutyczne. Wpływa bowiem korzystnie na rozładowanie na­pięcia emocjonalnego, lęku, sprzyja też rozwijaniu mechanizmów samo­kontroli.

W harcerstwie następuje daleko idąca identyfikacja jednostkowych za­mierzeń z celami grupy: zastępu, drużyny, organizacji i oczekiwaniami społecznymi.
Harcerstwo przełożyło więc na język praktyki znaną prawdę, że potrze­by emocjonalno-społeczne stanowią silne uwarunkowania ludzkiej działal­ności.

          Zuchy w tym roku zdobywały sprawności, bawiły się m. in: w Krasnoludki i Strażaków. Były w Straży Pożarnej, na biwaku, zimowisku w Soblówce i obozie letnim w Przerwankach.

          Harcerze zdobywali sprawności i stopnie, współpracowali z 14 DH „Świszcze”. Razem byli na biwaku, nocowaniu z okazji Dnia Myśli Braterskiej, zimowisku w Soblówce i obozie letnim w Przerwankach.

          Zuchy i harcerze brali udział w Ogólnopolskim Rajdzie Szlakiem Wieży Spadochronowej.