..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 
Elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, na rok szkolny 2020/2021, został uruchomiony w poniedziałek 23 marca i odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem:
i/lub
Na zgłoszenie/rekrutację dziecka, i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru podpisanego zgłoszenia/wniosku rodzic ma czas do 3 kwietnia b.r. do godz. 15:00.
 
Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości zamieszczamy szczegóły dotyczące naboru:
➡ Od 23 marca 2020 r. od godz. 9:00 do 3 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00
Zgłoszenie kandydata/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia/wniosku (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do placówki pierwszego wyboru;
 
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.
 
Przekazanie tzw. zgłoszenia/wniosku papierowego wraz z oświadczeniami może nastąpić poprzez włożenie do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanych i podpisanych dokumentów na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową.
​Zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.
 
➡ Od 23 marca 2020 roku od godz. 9:00 do 6 kwietnia 2020 roku godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;
 
➡ 23 kwietnia 2020 roku o godz. 9:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 
➡ od 23 kwietnia 2020 roku od godz. 9:00 do 5 maja 2020 roku do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia;
 
➡ 7 maja 2020 roku o godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 


 


Data wytworzenia: 2020-03-18 15:55 Autor: G.Kasza Data publikacji: 2020-03-18 15:55 Osoba udostępniająca na stronie: Bernadetta Ogórek Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-23 Osoba modyfikująca: Bernadetta Ogórek